Foreldresamarbeid

 

Styret

Styret er valgt av årsmøtet og har det overordna driftsansvar som arbeidsgiver i barnehagen. Styret består av 6 valgte foreldrerepresentanter. I tillegg møter en personalrepresentant og styrer fast i styremøtene. Det daglige ansvaret er delegert videre til styrer som informerer om arbeidet til styret med jevne mellomrom. Det er styremøte 5-6 ganger i året. Styrer har personal-, pedagogisk- og driftsteknisk ansvar for arbeidet i barnehagen.

Styret tar beslutning som omhandler drift og økonomi, legg fram årsmelding og planer for videre drift. Det er styrer som informerer videre om styret sitt arbeid, gjennom informasjon på nettsida og informasjon direkte til foreldre og personale om aktuelle beslutninger som er tatt.

Styret for 2023 – 24:

Styreleder: Sissel A KnudsenØkonomiansvarlig: Janniche Øgård
Sekretær: Ola A TjensvollDriftsansvarlig: Reidun Madland
Styremedlem og SU-representant: Liv SkrettingDriftsansvarlig: Trond Helge Aksdal
Personalrepresentant: Gørild UndheimStyrer: Anne S Ueland

 

Samarbeidsutvalget – SU

Samarbeidsutvalget er ett samordnende utvalg mellom foreldre, personale og eier. SU består av tre valgte representanter fra foreldregruppen, to representanter fra personalgruppen, en representanter fra styret og styrer. Personalet velger sine representanter i personalmøte, mens de øvrige representantene blir valgte av barnehagens årsmøte.

SU kan komme med nyttige innspill og godkjenner årsplanen hvert år. SU er arrangør av den årlige sommerfesten. Foreldre kan melde saker til representantene i SU. Styrer kan også melde saker som er viktige for barnehagen eller som er meldt inn fra foreldregruppa. Personalsaker og saker på individnivå vert ikke drøftet i SU. 

Medlemmer i SU 2024 – 25 er:

Foreldrerepresentanter: Sven Sturla Håland, Eirik Aase, Khadija Salim

Personalrepresentanter: Linn Christin Sør Reime og Anne Kathrine T Haver

Styre-representanter: Liv Skretting

Styrer: Anne S Ueland

 

Styringsdokument

Barnehagen har flere styringsdokument som påvirker vår drift.

Foreldre som får tilbud om plass i barnehagen, kjøper andel i Tjemslandshagen Barnehage Samvirkelag. Samvirkelaget har egne vedtekter. Disse vedtektene forklarer driften av samvirkelaget og styrearbeidet. Vedtektene ligge under dokumenter.

Barnehagen utformer sin egen årsplan ut fra barnehagens virksomhetsplan og myndighetenes Rammeplanen. Denne forklarer hva vi særlig skal arbeide med i dette barnehageåret, og inneholder en årskalender med viktige datoer.  Årsplanen finner du også under dokumenter.

Videre er alle de norske lover og forskrifter som regulerer driften av barnehager også gjeldende for oss. Disse ligger på Lovdata si nettside. Ei  viktig forskrift omhandler miljøretta helsevern for skuler og barnehager og tar på særlig vis hensyn for å fremme gode oppholdsvilkår for barna sin hverdag i barnehagen.

For å sikre at vi arbeider målretta og i henhold til gjeldende forskrifter blir det utført tilsyn med barnehagen.